Cursusontwikkeling

Het is ermee begonnen dat we ons eigen materiaal gingen ontwikkelen, omdat we niet erg gelukkig waren met het cursusmateriaal dat op de markt was. De kwaliteit van het lesmateriaal dat wij ontwikkelden trok de aandacht van onze klanten, die ons vervolgens vroegen om cursussen te ontwikkelen voor hun producten. En dat we het goed doen wordt geillustreerd door het feit dat een van de grootste software-ontwikkelaars van Nederland S2eP2 eerst vroeg materiaal te ontwikkelen voor één technische cursus. Daar was men zo tevreden over, dat datzelfde softwarehuis nu regelmatig bij ons terugkomt voor het ontwikkelen van technische trainingen, daarbij voorbij gaand aan hun eigen opleidingen divisie!


Projectmatige aanpak

S2eP2 heeft een unieke methode voor cursusontwikkeling: wij werken zo veel mogelijk op basis van een vaste prijs en een vaste opleverdatum (fixed price, fixed date). We gebruiken daarbij technieken uit de projectmanagementhoek. Vanaf het allereeste contact tot en met de oplevering onderkennen we vier fasen, die weer onderverdeeld kunnen zijn in meerdere stappen. Aan het eind van iedere fase kan de klant bepalen of hij verder wil met S2eP2 of met een andere leverancier van diensten. De indeling in fasen en stappen maakt het ook mogelijk om in één oogopslag te zien of we nog op schema zijn.

De fasen en stappen zijn:

  • Fase 1: Verkenning

In deze fase bespreken we de uitgangspunten met de klant, het doel van de cursus, het beschikbare basismateriaal en de verwachte tijdsinvestering. We lichten ook onze eigen werkwijze toe. Het mijlpaalprodukt dat uit deze fase komt is een rapport dat aangeeft hoe een Plan van Aanpak ontwikkeld moet worden, wat dat kost, welke personeelsleden daarbij betrokken zijn en hoe lang die fase gaat duren. Als de klant dit voorstel aanvaardt, gaan we verder met:

  • Fase 2: Opstellen van het Plan van Aanpak

In deze fase bepalen we de grote lijnen van de cursus. Het mijlpaalprodukt is vanzelfsprekend een Plan van Aanpak voor de ontwikkeling van de cursus. In dit Plan omschrijven we de leerdoelen van de cursus, wat het verwachte publiek is, en wat er uiteindelijk voor materiaal gemaakt moet worden. Tevens nemen we een schatting op van de benodigde mensdagen, zowel voor medewerkers van de klant als voor de cursusontwikkelaar(s). Omdat bekend is welke mensen er wanneer mee bezig gaan kunnen we ook een tijdschema toevoegen.

Als de opdrachtgever het Plan heeft goedgekeurd kan hij aan de hand daarvan één of meer organisaties uitnodigen offerte uit te brengen op de ontwikkeling van de cursus. Vanzelfsprekend dingt S2eP2 graag mee. Omdat we het Plan zelf hebben opgesteld, durven we daarbij een vaste einddatum en een vaste prijs te garanderen.

  • Fase 3: Maken van de inhoud

Tijdens deze fase bouwen we het eigenlijke cursusmateriaal, aan de hand van de uitgangspunten die zijn vastgelegd in het Plan van Aanpak. Deze fase kent meerdere mijlpaalprodukten: het cursusmateriaal, zoals een cursistenboek, een docentenhandleiding, audio-visuele hulpmiddelen, misschien een web-site, als het moet zelfs voorbeelden van de uitnodigingen voor de cursisten! Daarnaast hebben we een tweede soort mijlpaalprodukten: voortgangsverslagen. Elk verslag vertelt waar we zijn in het traject, of we op tijd zijn, enzovoorts.

Als het project wat omvangrijker is, kunnen we deze fase onderverdelen in meerdere stappen. In dat geval kent iedere stap zijn eigen doelen en mijlpaalprodukten. Of het ontwikkeltraject nu drie weken duurt of een jaar: de opdrachtgever moet altijd weten of het project op schema ligt en binnen het budget blijft.

  • Fase 4: Doceren van een bèta en een “Train-the-Trainer” cursus

Als het materiaal klaar is ondergaat het de ware zuurtest: slagen we erin de leerdoelen te bereiken bij een “echt” publiek? Na de bèta cursus wordt het materiaal nog eenmaal herzien en dan is de cursus klaar om gedoceerd te worden.

De cursussen die wij ontwikkelen zijn meestal bestemd voor een wereldwijd publiek en ze worden gegeven door meerdere docenten, uit diverse landen en met een heel verschillende achtergrond. Om die reden is er vaak een “Train-the-Trainer” cursus nodig. Als het Plan van Aanpak daarin voorziet doceren we die ook.

Vanzelfsprekend kan S2eP2 de cursussen die wij voor u hebben ontwikkeld ook doceren!